Γραπτή ερώτηση αριθ. 1717/87 του κ. Luc Beyer de Ryke προς την Επιτροπή Θέμα: Μόλυνση - πρόγραμμα EROS 2000