Υπόθεση T-18/19: Προσφυγή της 11ης Ιανουαρίου 2019 — Brown κατά Επιτροπής