Πράξεις γιά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθηκών, Μέρος τέταρτο: Τα μεταβατικά μέτρα, Τίτλος ΙΙ: Τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την Ισπανία, Κεφάλαιο 4: Αλιεία, Τμήμα ΙΙ: Πρόσβαση στα ύδατα και στους πόρους, Άρθρο 159