Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1092/81 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή ζώντων βοοειδών καθώς και βοείου κρέατος εκτός του κατεψυγμένου