Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2028/89 της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 1989 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στην όρυζα και στα θραύσματά της