Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1773/81 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1981 περί καθορισμού του ποσού βάσεως της εισφοράς κατά την εισαγωγή για τα σιρόπια και ορισμένα άλλα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης