Γραπτή ερώτηση αριθ. 1758/85 του κ. Horst Seefeld προς το Συμβούλιο Θέμα: Εφαρμογή του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την πολιτική των κρατών μελών της Κοινότητας σε θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων (βίζας)