Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/83 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1983 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση