Γραπτή ερώτηση αριθ. 1895/81 του κ. Gouste προς την Επιτροπή Θέμα: Πτωχεύσεις επιχειρήσεων