Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2513/81 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εξαγωγή για τα αμυλούχα προϊόντα με βάση την δρυζα