Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1353/86 του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 1986 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/77 περί προβλέψεως ειδικών μέτρων για την ενθάρρυνση της εμπορίας μεταποιημένων προϊόντων με βάση τα λεμόνια