Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2037/88 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1988 για την κατάργηση ορισμένων ποσοστώσεων κατά την εισαγωγή στην Πορτογαλία που εφαρμόζονται στον τομέα των αυγών και του κρέατος πουλερικών προελεύσεως Ισπανίας που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4009/87