Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1183/88 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1988 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της