Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1973/81 τής Επιτροπής τΐ|ς 14ης Ιουλίου 1981 περί τροποποιήσεως των έπιστροφων κατά την εξαγωγή για τούς έλαιούχους σπόρους