Υπόθεση C-21/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 6ης Σεπτεμβρίου 2018 [αίτηση του Nejvyšší soud České republiky (Δημοκρατία της Τσεχίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Catlin Europe SE κατά O.K. Trans Praha spol. s r. o. [Προδικαστική παραπομπή — Δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις — Διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής — Κανονισμός (ΕΚ) 1896/2006 — Έκδοση διαταγής πληρωμής μαζί με την αίτηση εκδόσεως διαταγής πληρωμής — Έλλειψη μεταφράσεως της τελευταίας — Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής κηρυχθείσα εκτελεστή — Αίτηση επανεξετάσεως μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων — Επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων — Κανονισμός (ΕΚ) 1393/2007 — Δυνατότητα εφαρμογής — Άρθρο 8 και παράρτημα II — Ενημέρωση του παραλήπτη για το δικαίωμά του να αρνηθεί την παραλαβή εισαγωγικού της δίκης εγγράφου που δεν έχει μεταφρασθεί — Παράλειψη χρήσεως του τυποποιημένου εντύπου — Συνέπειες]