Υπόθεση T-287/19: Προσφυγή της 3ης Μαΐου 2019 — BigBen Interactive κατά EUIPO — natcon7 (nacon)