Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1787/89 και 1788/89 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για ζώα ορισμένων ορεσίβιων φυλών