Γραπτή ερώτηση αριθ. 1650/80 του κ. Adam προς το Συμβούλιο Θέμα: Το δυναμικό της Κοινότητας σε αποθέματα πετρελαίου και αερίου