Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1750/81 της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εξαγωγή στον τομέα της όρυζας