Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3084/83 της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 1983 για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2042/75 όσον αφορά το ποσό των εγγυήσεων για τα πιστοποιητικά εισαγωγής βασικών σιτηρών με προκαθορισμό της εισφοράς