Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1874/85 της Επιτροπής της 4ης Ιουλίου 1985 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 262/79 όσον αφορά τα προϊόντα που ενσωματώνονται στο συμπυκνωμένο βούτυρο που προορίζεται να μεταποιηθεί σε προϊόντα του τύπου Β