Κοινοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται στο πλαίσιο διαφόρων διαδικασιών διαγωνισμού στον τομέα της γεωργίας (γαλακτοκομικά προϊόντα)