Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2915/79 και αριθ. 1473/84 όσον αφορά την εφαρμογή ετήσιων δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα τυριά, οι οποίες προβλέπονται για την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία