Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3064/89 της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1989 περί καθορισμού συμπληρωματικών ποσών για τα προϊόντα αυγών