Γραπτή ερώτηση αριθ. 2013/88 του κ. Gérard Benhamou προς την Επιτροπή Θέμα: Ρύθμιση της εμπορίας καπνού και των παράγωγων προϊόντων του