Γραπτή ερώτηση αριθ. 2371/84 του κ. François Roelants du Vivier προς την Επιτροπή Θέμα: Παραβιάσεις και παρεκκλίσεις από την οδηγία για την προστασία των πτηνών