Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 11, 16 Ιανουάριος 2008