Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1839/82 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 1982 περί καθορισμού της τιμής της διεθνούς αγοράς για τους κραμβόσπορους και τους γογγυλόσπορους