Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3577/89 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1989 που καθορίζει για τον μήνα Δεκέμβριο 1989 το ποσό της εισφοράς που εφαρμόζεται στην Ισπανία στα προϊόντα που υπάγονται στο καθεστώς του ελέγχου των τιμών