Γραπτή ερώτηση αριθ. 2050/80 του κ. Günne προς το Συμβούλιο Θέμα: Ύψος της δημόσιας βοήθειας για ανάπτυξη στα κράτη μέλη