Γραπτή ερώτηση αριθ. 543/87 του κ. Jorge Pegado Liz προς την Επιτροπή Θέμα: Ποσοτικοί περιορισμοί εκ μέρους της πορτογαλικής κυβέρνησης στην εισαγωγή αζωτούχων λιπασμάτων