Γραπτή ερώτηση αριθ. 631/86 του κ. Alfred Lomas προς την Επιτροπή Θέμα: Δελτία διελεύσεως για συνταξιούχους