Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 99/87 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 1987 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη