Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3121/84 της Επιτροπής της 8ης Νοεμβρίου 1984 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών και όρυζας στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (CICR/ΔΕΕΣ) βάσει της επισιτιστικής βοήθειας