Ψήφισμα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 1984 για τον καθορισμό προγράμματος εργασίας στον τομέα της εναρμόνισης των νομοθεσιών που διέπουν τον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα και τον τομέα των ζωοτροφών