Γραπτή ερώτηση αριθ. 1072/89 του κ. José Alvarez de Paz προς το Συμβούλιο Θέμα: Κοινωνική διάσταση και αναμόρφωση των συνθηκών