Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3150/88 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1988 που καθορίζει το συντελεστή υπολογισμού της ειδικής εισφοράς απορρόφησης για την περίοδο εμπορίας 1987/88 στον τομέα της ζάχαρης