Γραπτή ερώτηση αριθ. 1801/85 του κ. Ευθύμιου Χριστοδούλου προς την Επιτροπή Θέμα: Μη έκδοση στην ελληνική γλώσσα του τριμηνιαίου περιοδικού «Économie européenne»