Γραπτή ερώτηση αριθ. 2052/85 της κ. Maria Lisa Cinciari Rondano προς την Επιτροπή Θέμα: Προβλήματα των γυναικών στις αναπτυσσόμενες χώρες