Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3305/83 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 1983 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση