Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1635/88 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 1988 περί διαφόρων παραδόσεων σιτηρών στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ( ΠΕΠ/PAM ) ως επισιτιστική βοήθεια