Γραπτή ερώτηση αριθ. 1774/88 του κ. Win Griffiths προς την Επιτροπή Θέμα: Βελτίωση της εκπαίδευσης στον τομέα της ιατρικής πρακτικής εξάσκησης