Γραπτή ερώτηση αριθ. 351/81 του κ. Croux προς την Επιτροπή Θέμα: Αναμενόμενη εξέλιξη του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος, του πληθωρισμού και της ανεργίας στα κράτη μέλη κατά το 1981