Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3148/88 της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 1988 για την επαναφορά είσπραξης των δασμών που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών για ορισμένα προϊόντα καταγωγής Γιουγκοσλαβίας