Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού COM/C/530 (Αναπληρωτώη βοηθών)