Δέκατη τροποποίηση του καταλόγου των οργανισμών και των εργαστηρίων που ορίζονται από τις τρίτες χώρες για να συμπληρώνουν τα έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν τις εισαγωγές οίνου (δημοσιεύτηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2115/76 της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 1976)