Υπόθεση C-592/15: Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Φεβρουαρίου 2017 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs κατά British Film Institute (Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθεμένης αξίας — Έκτη οδηγία 77/388/ΕΟΚ — Άρθρο 13, A, παράγραφος 1, στοιχείο ιδʹ — Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα — Έλλειψη αμέσου αποτελέσματος — Καθορισμός των απαλλασσόμενων παροχών υπηρεσιών πολιτιστικού χαρακτήρα — Διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών)