Γνωμοδότηση πού έδωσε τό Συμβούλιο δυνάμει τοΟ άρθρου 53 τής συνθήκης ΕΚΑΧ γιά νά μπορέσει ή Επιτροπή νά αποφασίσει σχετικά μέ τήν παράταση τής αδείας ταμείου ισοκατανομής εισφορών (Equalization Fund) πού ιδρύθηκε άπό τό Επιμελητήριο Άνθρα- κεμπόρων τοΟ Ηνωμένου Βασιλείου καί τό Εθνικό Συμβούλιο "Ανθρακα μέ σκοπό τή μείωση τής τιμής τοΟ ανθρακίτη καί τών συσσωματωμένων του ειδών πού προέρχονται άπό άλλα Κράτη μέλη τής Κοινότητος καί άπό τρίτες χώρες