Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2757/85 της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1985 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή οι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου ή σικάλεως