Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 1981 περί τροποποιήσεως τής αποφάσεως 80/1207/ΕΟΚ τής Επιτροπής «περί αυξήσεως σε 1663000 τόνους τής ποσότητας τής διαρκούς δημοπρασίας γιά τήν έξαγωγή μαλακού όρτοποιήσιμου σίτου στην κατοχή τοΰ γαλλικού όργανισμοΰ παρεμβάσεως»